NBG SP. Z O.O. (KRS 0000805402) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (2024)

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

NBG SP. Z O.O. (KRS 0000805402) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (1)

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

KRS 0000805402, REGON 384445813, NIP 1182200081

Utwórz subskrypcję

Status działalności aktywna
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)
Data rejestracji w KRS 25 września 2019 r.
Adres siedziby ul. Jana Nałęcza 32/34, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

Ogłoszenia i wpisy do KRS

Sprawozdania finansowe

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

  • Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
  • Sprawozdanie finansowe za okres od 25 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji: Nbg sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 16 pasujących ogłoszeń:

NBG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0001002154)

22 maja 2024 - MSiG nr 99/2024 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000805402 został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

23 maja 2023 - MSiG nr 98/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 12 maja 2023 r. dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

22 maja 2023 - MSiG nr 97/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 maja 2023 r. dokonano wpisu nr 13 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

22 maja 2023 - MSiG nr 97/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 maja 2023 r. dokonano wpisu nr 12 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

22 maja 2023 - MSiG nr 97/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 11 maja 2023 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

22 marca 2023 - MSiG nr 57/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 14 marca 2023 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

NBG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0001002154)

24 listopada 2022 - MSiG nr 227/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000805402 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

P46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0001001835)

23 listopada 2022 - MSiG nr 226/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiot o numerze KRS 0000805402 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

25 kwietnia 2022 - MSiG nr 79/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 13 kwietnia 2022 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

NBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

31 marca 2022 - MSiG nr 63/2022 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 23 marca 2022 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o umowie pierwszego działu KRS.

JNC BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

13 grudnia 2021 - MSiG nr 240/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 3 grudnia 2021 r. dokonano wpisu nr 7 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

RENESANSOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

10 listopada 2021 - MSiG nr 218/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 października 2021 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

RENESANSOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

10 listopada 2021 - MSiG nr 218/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 października 2021 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

RENESANSOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

10 listopada 2021 - MSiG nr 218/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 października 2021 r. dokonano wpisu nr 4 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

RENESANSOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000807699)

15 października 2019 - MSiG nr 200/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

Podmiot o numerze KRS 0000805402 został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

RENESANSOWA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000805402)

2 października 2019 - MSiG nr 191/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 25 września 2019 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu, Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

NBG SP. Z O.O. (KRS 0000805402) - Ogłoszenia i wpisy do KRS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 6495

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.